Steiners ‘universele werkelijkheid’

[Deze tekst publiceerde Pieter Hugo Adriaan Witvliet op 16/12/2015 anoniem op een weblog]

Witvliet maakt zich druk en kan het zoals gewoonlijk niet laten zijn promopraatje over Rudolf Steiner en de antroposofische pseudowetenschap te doen. Volgens Witvliet is ‘het zo gemakkelijk om maar te roepen ‘achterhaald’, maar wat Steiner begin 1900 over de menselijke ontwikkeling publiceerde en in voordrachten besprak, geldt vandaag de dag nog even reëel als toen, omdat hij bijna universele werkelijkheid beschrijft’.

Het probleem met steineradepten zoals Witvliet is dat ze zo aan Rudolf Steiner verknocht zijn dat ze menen overal de ideeën van deze pseudowetenschapper terug te zien.

Advertenties

‘Als een kind wordt geboren, neemt het een lichaam aan’ (determinisme)

[Fragment uit artikel van Annet Schukking, Geert Grooteschool Amsterdam, juni 1976]

Vrijheid, zoals deze tot uitdrukking komt in de naam “vrije”school die heeft niets te maken  met willekeur of flierefluiterij, zoals wel eens wordt verondersteld.

Maar wel alles met een gezonde ontwikkeling van het geestelijk-culturele leven. Vrijheid hangt samen met mens-zijn.
Het dier kent geen vrijheid – zijn doen en laten worden bepaald door instincten en driften; Mensen kunnen ook als dieren gaan leven, of als automaten – iedereen heeft daar wel neiging toe, het is gemakkelijk. Maar, het is niet “menselijk”..

Lees meer »

Vrijeschool – Mensbeeld en examen

Volgens antroposofisch leraar Pieter HA Witvliet bevat ‘dit wat oudere artikel  hoogst actuele gezichtspunten. Juist in deze tijd waarin met name de vrijeschoolbovenbouwen sterker dan voorheen worden geconfronteerd met exameneisen’.

[Artikel van Annet Schukking, Geert Grooteschool, juni 1975]

KIND IN ONTWIKKELING – MENSHEID IN ONTDIKKELING

Onlangs vroeg iemand -hoogleraar en lid van een examencommissie m.o-wiskunde- mij* of het mogelijk zou zijn om een school zo in te richten dat je een breed vormingsonderwijs geeft zonder daarbij van een bepaalde wereldbeschouwing uit te gaan.

In het gesprek hierover kwamen wij er op dat dit niet mogelijk is, dat iedere school, hoe dan ook, altijd uitgaat van een bepaald wereldbeeld, een bepaalde wereldbeschouwing. Een school is in feite nooit ‘neutraal’; neutraal onderwijs bestaat niet.Lees meer »

‘Als mens in je aardse lichaam te incarneren’

[Deze tekst is op 15/01/2011 door Pieter Witvliet onder de schuilnaam J.Alfrik gepubliceerd op Steinerscholen.com]

‘Er was een jongen van 7 in een andere klas, die opmerkelijk angstig was. Zelfs als hij moest schrijven, kwamen de tranen als van zelf, als hij in zijn ogen het fout had gedaan. Ook op de speelplaats onttrok hij zich aan het spelen: rennen, ravotten enz.
In diverse voordrachten spreekt Steiner over het zich ontwikkelende kind als over een wordend mens dat als “geest/zielewezen” een verbinding moet krijgen met zijn “lichamelijk/levenskrachtenwezen”.Lees meer »

Bij welke mislukkelingen heb ik dan mijn hele leven gewerkt? De Waldorfscholen als een soort verzamel-Lourdes?

[Deze tekst publiceerde Pieter HA Witvliet op 15/01/2011 op Steinerscholen.com onder de schuilnaam Joost Alfrik]

Professor! Prange:
Hij poneert een stelling en gaat die vervolgens inkleuren.
1.De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.
Ik voel mij niet verlaten; ik ben niet teleurgesteld; ik zoek wel zin in het leven, maar voel me ook niet ontheemd.
Had de hooggeleerde nu een enquete gehouden onder de vele honderden Waldorfschoolleerkrachten en was d.m.v. een bepaalde vraagstelling en de antwoorden daarop, bovenstaande conclusie gerechtvaardigd, dan zou ik me nu afvragen: bij welke mislukkelingen heb ik dan mijn hele leven gewerkt? De Waldorfscholen als een soort verzamel-Lourdes?Lees meer »

‘Mijn vrouw werkt als euritmiste op een vrijeschoolbovenbouw’

[Deze kritiek van Pieter Hugo Adriaan op het antroposofisch onderwijs verscheen op 26/11/2010 op de weblog Antroposofie in de pers]

Bijna 40 jaar was ik met hart en ziel Vrijeschoolleerkracht. Ik begon in Den Haag en was omringd door zeer inspirerende collega’s: Veltman, van Wettum, Julius, om er maar een paar te noemen. De voordrachten van Lievegoed; de cursussen van Mees. Inspiratie en enthousiasme. Er waren congressen over vrijheid van onderwijs; er was een landelijke oudergroep; er was strijdvaardigheid om vrijheid van onderwijs gestalte te geven. Er was zeker sprake van een Vrijeschoolbeweging. Dat deze niet kon slagen, lag volgens mij vooral in het feit dat de idee van de driegelede maatschappij door de scholen niet werd begrepen. Lees meer »