Rudolf Steiners grondslagen voor het schoolonderricht: Lemurië, Atlantis, oude cultuurperioden, enzovoort…

Antroposofen zien geen aanwijzingen waaruit blijkt dat Steiner zijn doctrine in zijn schoolsysteem heeft gegoten. Zelfs niet wanneer Steiner zelf aangeeft dat zijn evolutieleer het schoolonderricht ten grondslag moet liggen.Lees meer »

Advertenties

‘Jarenlang vrijeschoolleerkracht geweest’

Onder de schuilnaam vrijeschoolachtergrond schreef Pieter Hugo Adriaan Witvliet  op 22/10/2014 op het Fok!forum dat hij jarenlang vrijeschoolleerkracht is geweest en veel van Steiner heeft gelezen en dat sommige opvattingen van hem ‘fantastisch’ aan doen; maar andere zijn heel bruikbaar om ‘het leven’ te bestuderen. Witvliet heeft er wel inspiratie in gevonden …

 


‘Eerst hebben de kinderen de letters – de hoofdletters uit het Latijnse schrift – uit beelden leren kennen’

OVER HET EERSTE SCHRIJVEN EN LEZEN

[lrmgard Hürsch  Erziehungskunst  jrg 25 5 1961]

De auteur vraagt zich af waarom erop de vrijeschool altijd weer op gewezen wordt dat het schrijven voor het lezen aan de kinderen aangeleerd zou moeten worden, wanneer we hen gezond willen ontwikkelen. Ze beroept zich zoals alle antroposofen op Herr Doktor Steiner: ‘Lezen hangt uitdrukkelijk met begrippen samen. Vandaar dat je het als het tweede, niet als het eerste moet ontwikkelen, want anders brengt je het kind veel te vroeg in een soort eenzijdige ontwikkeling van het hoofd, i.p.v. in een ontwikkeling van de totale mens.’ (R.Steiner)

Hürsch komt dan met de bekende antroposofische mantra: ‘Wanneer wij deze aanwijzing ter harte nemen, doen wij precies het tegenovergestelde van wat de meeste andere scholen gewoonlijk doen. Namelijk met het lezen beginnen, wat in de praktijk tot op zekere hoogte erg goede resultaten oplevert. De kinderen [op reguliere scholen, red] leren in het algemeen vroeger en sneller lezen en schrijven dan de onze. Maar wanneer je zo’n aanwijzing volgt en daarmee in de klas werkt, kan je in de praktijk in sterkere mate ervaren hoe reëel , hoe levensecht en van de ontwikkeling van het kind afgelezen de aanwijzingen van Rudolf Steiner zijn. En wat voor opvoedingsmogelijkheden ze ons geven.’

Dan volgt een belangrijke stelling van Hürsch: ‘Eerst hebben de kinderen de letters – de hoofdletters uit het Latijnse schrift – uit beelden leren kennen.’

Meer over de antroposofische leesdidactiek op www.steinerscholen.com

 

Geschiedenis volgens de antroposofische didactiek in minder dan 20 zinnen

[Deze ‘cursus’ geschiedenis in de antroposofische school plaatste Pieter HA Witvliet onder de schuilnaam Joost Alfrik op 09/01/2011 op Steinerscholen.com]

Ik wil hier een beknopte cursus “geschiedenis op de Waldorfschool geven”, dat heb ik als onderbouwleraar, tijdens mijn ruim 40-jarig leraarschap, vele malen gedaan. De geschiedenisperioden in 5, 6 en 7 heb ik regelmatig gegeven. Ik weet dus waarover ik spreek.

Al in de klassen 3 en 4 komen, m.n. bij de vakken heemkunde en aardrijkskunde historische (dus op basis van geschreven bronnen) gebeurtenissen aan de orde.Lees meer »

Vrijeschool – Antroposofische indoctrinatie in het vrijeschoolonderwijs?

Op vraag van Pieter HA Witvliet, beheerder van de website vrijeschoolpedagogie.com, is zijn artikel over de indoctrinatie die plaatsvindt in het antroposofisch onderwijs (steiner/vrije/waldorf) verwijderd. Witvliet besteedde – in de hoop tegengewicht te kunnen bieden –  enige aandacht aan de stellingen van een uitgetreden sektelid van de antroposofische (school)beweging, maar bleek niet in staat een helder antwoord te formuleren.

Witvliet: ‘In Frankrijk heeft een ex-vrijeschoolleerkracht, tevens oud-vrijeschoolleerling en jarenlang lid van de antroposofische vereniging een artikel ( hier een Engelse vertaling)  gepubliceerd met zijn kritiek – na zoveel jaar – en waarom hij het geheel de rug heeft toegekeerd.

De kern van zijn betoog is, dat de vrijeschool de leerling indoctrineert met antroposofie!.’

Over antroposofische indoctrinatie in steiner/vrijescholen is meer te lezen op De Wereld Morgen.

 

Vrijeschool – Rudolf Steiner als pedagoog (4)

Nadat Pieter Witvliet in zijn promotie van Rudolf Steiners doctrine eerder al het ‘cholerische’ en het ‘flegmatische’ kind aanhaalde, spreekt hij nu over het ‘melancholische’ kind. Of zoals Witvliet het noemt: het ‘zielige’ kind. Deze manier van kinderen bestempelen is bon ton binnen de antroposofische (school)beweging, waar men bijvoorbeeld gehandicapte kinderen als minderwaardig ziet. Witvliet geeft treffend weer hoe antroposofen vanuit de antroposofische doctrine naar kinderen kijken: ‘hun eigen leed is niets in vergelijking met wat anderen moesten doormaken’.Lees meer »

Rudolf Steiner als pedagoog (3)

De antroposofische school moet het hebben van mythologie en sprookjes. Daarom dat haar aanhangers allergisch zijn voor alles wat met feiten te maken heeft. Wanneer antroposofen gevraagd wordt naar de geldigheid van hun claims of de werkbaarheid van hun ideeën, is hun antwoord simpel: ze komen met een anekdote die als bewijs moet dienen.We zien dit ook bij Pieter Witvliet, die een promotieblog beheert over alles wat met antroposofisch onderwijs te maken heeft. Hij schreef al eens over een ‘cholerisch’ kind om Steiners ‘wijsheid’ kracht bij te zetten, maar nu vond hij nog een ‘cholerisch’ kind dat hij dankzij ‘zijn wonderpedagogie’ zou hebben geholpen.Lees meer »